Overslaan naar hoofdinhoud

Klachten

Bij MS Amlin streven we een hoge kwaliteit van dienstverlening na.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Hieronder hebben we een kort stappenplan geformuleerd wanneer u bijvoorbeeld een klacht over een product van MS Amlin, over onze dienstverlening of over namens ons optredende derden heeft?

Stap 1

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met de betreffende behandelaar van MS Amlin en/of diens leidinggevende. Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen bij de Directie of Klachtenfunctionaris.

Stap 2

Een formele klacht kunt u richten aan de Directie of aan de klachtenfunctionaris. Dit kan per mail aan: klachtenmanagement.nl@msamlin.com

Het kan ook per brief aan:

MS Amlin Insurance SE – Nederlandse tak
Postbus 2190
1180 ED Amstelveen

Om ons in staat te stellen u zo snel mogelijk te helpen, gelieve de volgende informatie in uw brief te vermelden:

  • Uw naam
  • Adres
  • Telefoonnummer & E-mailadres
  • Polisnummer & Claimreferentienummer

Om uw klacht zo goed mogelijk te beoordelen, dient u in uw brief ook de volgende informatie te vermelden:

  • Korte samenvatting van de onderliggende zaak waarnaar uw klacht verwijst
  • Wat is de aard van uw klacht?
  • Welke oplossing voor uw klacht stelt u voor?

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om binnen drie weken, en maximaal binnen zes weken, op uw klacht te reageren. Als de termijn van zes weken echter niet haalbaar is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht met volledige details over de reden en de termijn waarbinnen we zullen reageren.

Stap 3

Als ook uw formele klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid. Deze mogelijkheid staat alleen open voor natuurlijke personen (consumenten) die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De klacht moet bij het Kifid zijn ingediend binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen van MS Amlin. Aan het indienen van een klacht bij het Kifid zijn geen kosten verbonden. Het bemiddelingsvoorstel of de aanbeveling van het Kifid is bindend.

Het adres van het Kifid is:

Kifid, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel: 070-3338999
Voor meer informatie:  www.kifid.nl

Stap 4

Als u het niet eens bent met de bindende uitspraak van de Geschillencommissie, kunt u het geschil binnen zes weken voorleggen aan de Commissie van Beroep. Het moet gaan om meer dan € 25.000.

De behandeling van een klacht door de Commissie van Beroep kost € 500,-.

De commissie van beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.

Stap 5

Als u geen consument bent of geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden van KiFiD, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Als alternatief, als u een product of dienst online hebt gekocht, hebt u mogelijk het recht om uw klacht in te dienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform (ODR) van de Europese Commissie. Het ODR-platform zal uw klacht doorverwijzen naar de juiste instantie voor alternatieve geschillenbeslechting.

Voor meer informatie:  Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu)