Overslaan naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Welkom op de websites en platforms van MS Amlin Insurance SE (gezamenlijk “MS Amlin Sites”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de MS Amlin Sites.

Aanvaarding van voorwaarden

Door de MS Amlin Sites te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de MS Amlin Sites.

MS Amlin behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor de MS Amlin Sites te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Voortgezet gebruik van de MS Amlin Sites zal worden beschouwd als acceptatie van de gewijzigde voorwaarden.

Wijzigingen in voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Controleer ze regelmatig op wijzigingen. Doorgaan met gebruik na wijzigingen geeft aan dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert.

Privacy en cookies

Uw privacy is onze prioriteit. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over gegevensverwerking.

Internationaal gebruik

Wij verklaren niet dat materialen op de MS Amlin Sites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten België, Nederland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Toegang tot onze website vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of onwettig is, is verboden. Als u ervoor kiest om de MS Amlin Sites te bezoeken vanuit locaties buiten deze landen, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Toegang tot onze website

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de MS Amlin Sites op elk gewenst moment te wijzigen, te onderbreken, stop te zetten of de toegang daartoe te beperken zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

Vanwege de aard van het internet kunnen wij de volledige veiligheid van online verzonden informatie, de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op deze website of in de links van deze website naar andere websites niet garanderen, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen die u mogelijk ondervindt met de MS Amlin Sites. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dit opzicht af.

Neem voor technische problemen contact met ons op via onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud op de MS Amlin Sites, inclusief logo’s, lay-out, pictogrammen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft ons exclusieve eigendom.

U verbindt zich ertoe deze elementen vertrouwelijk te houden en niet te verspreiden of openbaar te maken, op straffe van schadevergoeding en beëindiging van uw toegangsrecht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of verspreiding.

Hyperlinks

Voor het maken van hyperlinks naar de MS Amlin Sites is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die aan onze sites zijn gekoppeld.

Gedrag van de gebruiker

Gebruikers mogen geen onwettige of schadelijke inhoud op de MS Amlin Sites plaatsen of verzenden. Overtredingen kunnen leiden tot juridische stappen.

Disclaimer

Wij streven ernaar de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de MS Amlin Sites te garanderen, maar kunnen de volledigheid of betrouwbaarheid ervan niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of daaruit voortvloeiende schade.

De inhoud van de MS Amlin Sites is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u handelt of nalaat te handelen op basis van de inhoud van de MS Amlin Sites. Waar op de MS Amlin Sites wordt verwezen naar effecten of andere beleggingen of financiële producten, wordt door de betreffende MS Amlin Site geen aanbod gedaan van dergelijke effecten of andere beleggingen of financiële producten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten en er mag niet op vertrouwd worden bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van alle gegevens die u naar of van onze website verzendt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade direct of indirect veroorzaakt door uw gebruik van onze website of de informatie op onze website. Wij wijzen alle voorwaarden, garanties of andere voorwaarden af, expliciet of impliciet door statuut, gewoonte of gebruik, met betrekking tot de informatie in of weggelaten uit de service die via onze website wordt aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of verlies van winst of kansen, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van onze website of de informatie op onze website, de onmogelijkheid om onze website te gebruiken, onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, of diensten van derden buiten onze redelijke controle (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoon- en browserdiensten), ongeacht of dergelijke diensten door u worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of door ons worden gebruikt om aan uw instructies te voldoen. Om twijfel te voorkomen, is deze bepaling van toepassing ongeacht of het verlies of de schade is veroorzaakt door onze nalatigheid.

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit voor frauduleuze misrepresentatie of voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid.

Schadeloosstelling

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor elk verlies dat wij lijden als gevolg van uw gebruik van onze website of inbreuk op deze Voorwaarden.

Diverse

Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van kracht. We kunnen onze rechten onder deze Voorwaarden overdragen zonder uw rechten aan te tasten.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Bedrijfsinformatie

MS Amlin Insurance SE (MS Amlin) is een verzekeringsmaatschappij met een vergunning van de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België.

MS Amlin heeft bijkantoren te:

  • MS Amlin Insurance SE, Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek, België – KBO 0644.921.425
  • Nederlands bijkantoor – Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181LD Amstelveen, Nederland – kvk nr. 64815323
  • Brits bijkantoor – The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londen EC3V 4AG , Verenigd Koninkrijk, companies house nr. FC038781
  • Frans succursale – 22 Rue Georges Picquart, 75017 Parijs, Frankrijk – RCS Parijs 815 053 483